XML English Abstract Print


گروه مشاوره و روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس؛ ایران ، (EghbaleZarei@gmail.com)
چکیده:   (167 مشاهده)

مقدمه:  کیفیت زندگی در خانواده های دارای کودک معلول معمولا سطح پایینتری از حد نرمل دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه­ی گروهی بر افزایش سلامت روان، شادکامی و بهبود کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول بود.

مواد  و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش، کلیه والدین دارای کودکان معلول شهر یاسوج در سال 1394 بود. افراد حاضدر در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده 30 نفر انتخاب شدند که در دو گروه 15 نفر قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت مداخله واقعیت درمانی به صورت گروهی در طی 10 جلسه 5/1 ساعته  قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان هر دو گروه به پرسش‌نامه‌های مقیاس شادکامی آکسفورد و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادند. داده ها با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش واقعیت درمانی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش سلامت روان و شادکامی و بهبود کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول تأثیر معنی دار داشته است (0.05>P) . همچنین نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که برونداد تحلیل کواریانس تک متغیره برای همه مولفه­ های شادکامی و کیفیت زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (0.001>P).
نتیجه‌گیری: می‌توان این گونه نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین اثر افزایشی داشته است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای خانواده درمانگران، روان شناسان بالینی خانواده، سازمان بهزیستی و انجمن حمایت از افراد معلول کمک کننده باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۳/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶