دوره 3، شماره 3 - ( 5-1397 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 177-186 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ، (latife.mardani68@gmail.com)
چکیده:   (941 مشاهده)
مقدمه: استفاده از شبکه های اجتماعی بسرعت در حال افزایش است. با توجه به وجود تفاوت­های فردی قابل ملاحظه در راهبردهای اعتیاد اینترنتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و اعتیاد به اینترنت با واسطه گری احساس تنهایی انجام شده است.
مواد و روشها: طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 320 نفر  به روش نمونه­ گیری دردسترس انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه های جمعیت شناختی، مقیاس احساس تنهایی تجدید نظر شده راسل ،پیلو،کاترونا (1980) و پرسشــنامه اعتیاد به اینترنتی یانگ (1389) و فرم کوتاه پرسشنامه ­ی شخصیت Personality Inventory for DSM-5: Brief Form (PID-5-BF) DSM استفاده شد. سپس داده ­ها با استفاده از روش مدل­ یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج ما نشان داد که بین ابعاد نابهنجار شخصیت و احساس تنهایی و گرایش به اعتیاد به اینترنت در کاربران رابطه معنی­ داری وجود دارد (P=0.01). مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود (97/0= GFI،  95/0 = AGFI،  97/0 = CFI ، 05/0 =RMSEA، 90/1 =χ²/df) و نتایج از نقش میانجیگری احساس تنهایی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و آمادگی اعتیاد به اینترنت کاملا حمایت می­کند.
نتیجه­ گیری: ابعاد نابهنجار شخصیت به­ طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق احساس تنهایی در بروز گرایش به اعتیاد به اینترنت موثر است. در پیشگیری از آسیب ­پذیری  اعتیاد به اینترنت، مداخله در ابعاد  نابهنجار شخصیتی و احساس تنهایی در گروه­های کاربران دانشجویی می­تواند دارای اهمیت باشد.
متن کامل [PDF 1742 kb]   (417 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۸/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۳

فهرست منابع
1. N. Ghasemei. [Relationship between general healths with internet addiction]. Tabib Shargh 1998;1:57-63.
2. Kaess M, Durkee T, Brunner R, Carli V, Parzer P, Wasserman C, et al. Pathological Internet use among European adolescents: psychopathology and self-destructive behaviours. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014;23(11):1093-102. DOI: 10.1007/s00787-014-0562-7 PMID: 24888750
3. Lopez-Fernandez O. How has Internet addiction research evolved since the advent of Internet Gaming Disorder? An overview of cyberaddictions from a psychological perspective. Current Addiction Reports. 2015;2(3):263-71.
4. Xu J, Shen LX, Yan CH, Hu H, Yang F, Wang L, et al. Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China. BMC Public Health. 2012;12:1106. DOI: 10.1186/1471-2458-12-1106 PMID: 23259906
5. Treuer T, Fabian Z, Furedi J. Internet addiction associated with features of impulse control disorder: is it a real psychiatric disorder? J Affect Disord. 2001;66(2-3):283. PMID: 11686127
6. K. Wölfling. FC03-02-Internet addiction-the new digital disorder. European Psychiatry. 2011;26:1823.
7. S. Alavi, MR. Marasee [Evaluate the relationship between Internet addiction, psychiatric symptoms at the University of Isfahan]. Hamadan Med J 2011;17(2):57- 67.
8. A. Omedvar, A. Saremi. [Addiction to Internet]. Mashhad: training publications; 2003.
9. Schimmenti A, Passanisi A, Caretti V, La Marca L, Granieri A, Iacolino C, et al. Traumatic experiences, alexithymia, and Internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis. Addict Behav. 2017; 64:314-20. DOI: 10.1016/j.addbeh.2015.11.002 PMID: 26586032
10. Kuss DJ, Griffiths MD, Karila L, Billieux J. Internet addiction: a systematic review of epidemiological research for the last decade. Curr Pharm Des. 2014;20(25):4026-52. PMID: 24001297
11. SS. Azad, H. Bahrami, Hadi. [Investigating the Internet addiction and its relationship with personality traits in adolescents in Tehran]. J Basic Princ Ment Health. 2009;2(44):149-58.
12. Ghaderi Rammazi M, Askarizadeh G, Ahmadi G, Divsalar K. The Role of Psychiatric Symptoms, Social Support and Meaning in Life in Predicting Internet Addiction Among University Students: A Causal Model. Practice in Clinical Psychology. 2018;6(2):101-10.
13. Kuss DJ, Lopez-Fernandez O. Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research. World J Psychiatry. 2016;6(1):143-76. DOI: 10.5498/wjp.v6.i1.143 PMID: 27014605
14. Schultz, Duane, Schultz, Sidney Ellen. Theories of Transfiguration Personality. Tehran2009.
15. Markon KE, Quilty LC, Bagby RM, Krueger RF. The development and psychometric properties of an informant-report form of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). Assessment. 2013;20(3):370-83.
16. McCrae RR, Costa Jr PT. Discriminant validity of NEO-PIR facet scales. Educational and Psychological Measurement. 1992;52(1):229-37.
17. Krueger RF, Markon KE. The role of the DSM-5 personality trait model in moving toward a quantitative and empirically based approach to classifying personality and psychopathology. Annu Rev Clin Psychol. 2014; 10:477-501. DOI: 10.1146/annurev-clinpsy-032813-153732 PMID: 24329179
18. Krueger RF, Caspi A, Moffitt TE, Silva PA, McGee R. Personality traits are differentially linked to mental disorders: a multitrait-multidiagnosis study of an adolescent birth cohort. J Abnorm Psychol. 1996;105(3):299-312. PMID: 8772001
19. Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychol Med. 2012; 42(9):1879-90. DOI: 10.1017/S0033291711002674 PMID: 22153017
20. Thomas VH, Melchert TP, Banken JA. Substance dependence and personality disorders: comorbidity and treatment outcome in an inpatient treatment population. J Stud Alcohol. 1999;60(2):271-7. PMID: 10091966
21. Bastiaens T, Claes L, Smits D, De Clercq B, De Fruyt F, Rossi G, et al. The Construct Validity of the Dutch Personality Inventory for DSM-5 Personality Disorders (PID-5) in a Clinical Sample. Assessment. 2016;23(1):42-51. DOI: 10.1177/1073191115575069 PMID: 25736039
22. Holden CJ, Roof CH, McCabe G, Zeigler-Hill V. Detached and antagonistic: Pathological personality features and mate retention behaviors. Personality and Individual Differences. 2015;83:77-84.
23. Harkness AR, Reynolds SM, Lilienfeld SO. A review of systems for psychology and psychiatry: adaptive systems, personality psychopathology five (PSY-5), and the DSM-5. J Pers Assess. 2014;96(2):121-39. DOI: 10.1080/ 00223891.2013.823438 PMID: 23941204
24. L. Soleimanizadeh, F. Soleimanizadeh, M. Javadi, A. Abaszadeh. [Association Between Mental Health and Educational Stressful FactorsAmong Students of Razi Nursing and Midwifery School in Kerman]. Ira J Med Educ 2011;11(3):200–9.
25. Morahan-Martin J. Internet abuse: Addiction? disorder? symptom? alternative explanations? Social Science Computer Review. 2005;23(1):39-48.
26. D. Russell, L. Peplau. [The revised UCLA one lines Scale: Concurrent and discriminate validity]. J Pers Soc Psychol1980.39:471-80.
27. Horowitz LM, de Sales French R. Interpersonal problems of people who describe themselves as lonely. J Consult Clin Psychol. 1979;47(4):762-4. PMID: 500912
28. Markon KE, Quilty LC, Bagby RM, Krueger RF. The development and psychometric properties of an informant-report form of the personality inventory for DSM-5 (PID-5). Assessment. 2013;20(3):370-83. DOI: 10.1177/1073191113486513 PMID: 23612961
29. Vanhalst J, Klimstra TA, Luyckx K, Scholte RH, Engels RC, Goossens L. The interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: exploring the role of personality traits. J Youth Adolesc. 2012;41 (6):776-87. DOI: 10.1007/s10964-011-9726-7 PMID: 22045508
30. HA. Hooman. [Structural equation modeling with Lisrel application]. 1 ed. Tehran: Samt publish; 2005.
31. Live Dell, Kazem, Mobshir, Mina, Mahdavi Nia, Jamila. Helsinki Report 2008 Edition, Persian Translation and Challenges Iranian Journal of Historical and Medical Ethics. 2011;5(Special Issue of Research).
32. Young KS, Rodgers RC, editors. Internet addiction: Personality traits associated with its development. 69th annual meeting of the Eastern Psychological Association; 1998.
33. S. Alavi, M. Eslami, MR. Meracy, M. Najafi, F. Jan natifard, H. Rezapour. [Psychometric properties of Young internet addiction test]. J Behav Sci. 2010;4(3):7-8.
34. Widiger TA, Simonsen E. Alternative dimensional models of personality disorder: finding a common ground. J Pers Disord. 2005;19(2):110-30. DOI: 10.1521/pedi.19.2. 110.62628 PMID: 15899712
35. Diagnostic A. statistical manual of mental disorders: DSM-5 (ed.) American Psychiatric Association. Washington, DC. 2013.
36. R. Abdi, GhR. Chalabianloo. [ A preliminary study of adaptation and psychometric properties of the short form adult version of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Personality Inventory fifth edition DSM-5 (PID-5-BF)]. J Mod Psychol Res. 2016;in press.
37. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. J Pers Soc Psychol. 1980;39(3):472-80. PMID: 7431205
38. RS. Rouhani, S. Alizadeh Fard. [The Relationship of Lonely Loyalty and Blog Usage in Students and Non-Students]. Social Psychology Research. 2012;N(5).
39. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling (methodology in the social sciences). The Guilford Press, New York. 2004.
40. Hopwood CJ, Thomas KM, Markon KE, Wright AG, Krueger RF. DSM-5 personality traits and DSM–IV personality disorders. Journal of abnormal psychology. 2012;121(2):424.
41. Kayiş AR, Satici SA, Yilmaz MF, Şimşek D, Ceyhan E, Bakioğlu F. Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review. Computers in Human Behavior. 2016;63:35-40.
42. Hardie E, Tee MY. Excessive Internet use: The role of personality, loneliness and social support networks in Internet Addiction. Australian Journal of Emerging Technologies & Society. 2007;5(1).
43. Gombor A, Vas L. A nation-and genderedbased study about the relationship between the Big Five and motives for Internet use: A Hungarian and Israeli comparison. Theory and Science. 2008;10(1):1-6.
44. Kunimura M, Thomas V. Summary and review of the NEO-PI-R personality test. Journal of LoyolaMary mount University. 2000;38(4):1-13.
45. Laconi S, Vigouroux M, Lafuente C, Chabrol H. Problematic internet use, psychopathology, personality, defense and coping. Computers in Human Behavior. 2017;73:47-54.
46. Landers R, Bury J. Five factor of big and narrow personality Traits in relation internet usage. J Computer in Human Behavior. 2006;22(2):437-51.
47. Alcorn JL, 3rd, Gowin JL, Green CE, Swann AC, Moeller FG, Lane SD. Aggression, impulsivity, and psychopathic traits in combined antisocial personality disorder and substance use disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2013;25(3):229-32. DOI: 10.1176/appi.neuropsych. 12030060 PMID: 24026715
48. Sanders CE, Field TM, Miguel D, Kaplan M. The relationship of Internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence. 2000;35 (138):237.
49. Azuki T. Today's mobile phone users: current and emerging trends. Cyber Psych Behav. 2008;12(2):334-50.