XML English Abstract Print


گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران ، (zinati3333@gmail.com)
چکیده:   (98 مشاهده)
مقدمه:  آلوده شدن با انواع پر خطر پاپیلوماویروس فاکتور مهمی در بروز سرطان دهانه رحم می باشد. از آن جا که با استفاده از روش‏های سرولوژیک و کشت سلولی، امکان تشخیص این ویروس و انواع آن وجود ندارد، روش های مولکولی از جمله  PCRچندگانه در تشخیص دقیق، قطعی و زودهنگام این ویروس از اهمیت ویژه‏ای برخوردار هستند. لذا هدف از این پژوهش، استفاده از یک سنجش  PCRچندگانه اختصاصی بر روی پاپیلوماویروس 16 و 18 انسانی، جهت تشخیص مولکولی پاپیلوماویروس و بررسی فراوانی آن در نمونه‏ های بیماران می‏باشد.
مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی، پس از جمع‏آوری نمونه از ضایعات بدخیم دهانه رحم بیماران مختلف، DNA ویروسی 60 نمونه بالینی استخراج شد و  PCRچندگانه با پرایمرهای اختصاصی ویروس پاپیلومای انسانی، بر روی نمونه‏ های فوق انجام گرفت. پس از بررسی محصولات  PCR چندگانه تولید شده بر روی ژل آگاروز 1 درصد، اختصاصی بودن این تست نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ‏ها:  از میان 60 نمونه بیمار، 19 مورد از نظر آلودگی به ویروس پاپیلوماویروس مثبت و 41 مورد منفی بودند که حاکی از فراوانی وجود این ویروس در این جمعیت از بیماران دچار کانسر دهانه رحم (حدود 30 درصد) گزارش گردید.
نتیجه‏ گیری: این مطالعه نشان داد که روش PCR چندگانه با پرایمرهای اختصاصی پاپیلوماویروس 16 و 18 روشی مناسب و دقیق برای تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی است و این یافته‏ ها موید گزارش های پیشین مبنی بر ارتباط میان پاپیلوماویروس انسانی و سرطان دهانه رحم  در نمونه های بیماران ایرانی می باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۸ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۱۱/۸