دوره 1، شماره 1 - ( 11-1394 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 41-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


واحد توسعه تحقیقات بالینی و مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران ، akbarihamed_2005@yahoo.com
چکیده:   (8936 مشاهده)

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی و مقایسه آن با رضایت شغلی پرستاران انجام پذیرفته است.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بر روی 301 نفر شاغل در بیمارستان فوق تخصصی نجمیه‌ در سال 1393 و بصورت نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت. ابزار اندازه گیری این مطالعه عبارت از پرسشنامه رضایت شغلی JSS  و فرم مشخصات دموگرافیک بود. در این تحقیق از روشهای آمار توصیفی (میانگین، نسبت) و استنباطی (آزمون t و ANOVA، همبستگی)  و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.

نتایج: نمونه حاصله، متشکل از 301 نفر که 27 نفر(9%) کاردان اتاق عمل و بیهوشی، 81 نفر(26.9 %) پرستار، 18 نفر(6%) ماما، 43 نفر(14.3 %) پزشک و متخصص، 66 نفر (21.9 %) در شغل های اداری، 33 نفر (11%) در کار های پاراکلینک و بالاخره 33 نفر (11%) در شغل های عملی نظیر تاسیسات بودند. از بین عوامل دموگرافیک شاغلین، سن(0.001p<)، سابقه(0.001p<)، سمت کاری(0.018p=) و تحصیلات(0.001p=) رابطه معنی دار و متغیرهای، جنست(0.125p=)، تاهل (0.320p=) و نوع عضویت (0.07 p=) با رضایت شغلی رابطه معنی دار آماری از خود نشان ندادند. در این مطالعه کاردان اتاق عمل و بیهوشی دارای رضایت کمتر از پرستارن و پزشکان و متخصصان و شغل های پاراکلینک دارای رضایت بیشتر و ماماها، شغل های اداری و عملی دارای رضایت شغلی مشابه با پرستاران بودند.

نتیجه گیری: با اهمیت بیشتر به شخصیت پرسنل و افزایش حقوق و مزایا می توان رضایت شغلی را افزایش داد. همچنین با توجه به نتایج این مطالعه می توان به لزوم انجام اقدامات کاربردی جهت یکسان سازی رضایت شغلی کارکنان اشغال مختلف درمانی اشاره نمود

واژه‌های کلیدی: حرفه پرستاری، رضایت شغلی، پرستار
متن کامل [PDF 807 kb]   (5858 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/5 | ویرایش نهایی: 1398/8/21 | پذیرش: 1394/11/5 | انتشار: 1394/11/5

فهرست منابع
1. Purgaz, A., N. Nastiezaie, and M. Hezare Mogadam, Job satisfication of nurses working in hospitals in zahedan[Persian). Bimonthly journal of urmia Nursing and midwifery Faculty, 2010. 8(3): p. 138-143.
2. Hoseyni, M. and S. Shahzaydi, The effect of training continuous promotion of quality on job satisfaction of nurses in hospitals Tajrish and Taleghani of Tehran[Persian), in The first National Conference on Hospital Resource Management. 2003: Tehran.
3. Haugo, E. and H. Laaschinger, Power and opportunity in public health nursing work environment. Public Health Nurs, 1996. 12(1): p. 42-9.
4. Saatchi, M., Applicational psychology for managers in home, school and organization[Persian). 1st ed. 1995, Tehran: Virayesh Publication.
5. Rosta, J., M. Nylenna, and O. Aasland, Job satisfaction among hospital doctors in Norway and Germany.A comparative study on national samples. Scand J Public Health, 2009. 37(5): p. 503-8.
6. Habib, S. and M. Shirazi, Job satisfaction and general health among a general hospital staff. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2003. 8(4): p. 64-73.
7. Salimi, T., Survey on nurses job satisfaction and its effect on in Yazd, in first conference research in health cure office. 1996, Iranian Journal of Basic Medical Sciences: Tehran.
8. Zahedi, M., H. Palahang, and M. Ghafari, Job satisfaction among health personel in Chahar Mahal & Bakhtiari province, 1998-99. Shahrekord University of Medical Sciences Journal 2002. 2(1): p. 7-33.
9. Mehdad, A., Organization and industrial dustrial psychology. 2001, Tehran: Jangal Publication.
10. Cole, A., Pressure point. Nurs Training, 1992. 87(46): p. 13.
11. Sheykhi, M., et al., Effect of nurse empowerment plan against job stress in educational – health centers of Gods and Bualisinay of Qazvin[Persian). J Qazvin Univ Med Sci, 2008. 12(4): p. 38-42.
12. Dimeglio, K., et al., Group cohesion and nurse satisfaction: examination of a team- building approach. Nurs Admin, 2005. 35(3): p. 110-20.
13. Monjamed, Z., et al., Evaluation of job satisfaction in nursing group in Educational and cure centers in whole countery[Persian). Hayat, 2003. 10(23): p. 39-48.
14. Kohestani, H., et al., Determining the association between low back pain and occupational stress in nurses[Persian). Journal of Arak University of Medical Sciences(Rahavard-e- Danesh), 2006. 9(3): p. 73-81.
15. Jahani, F., et al., Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009. Journal of Arak University of Medical Sciences(Rahavard-e- Danesh), 2010 Apr 15;13(1):32-9.
16. Spector, P.E., Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 1985. 13: p. 693-713.
17. Spector, P.E., Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. 1997, Thousand Oaks: CA: Sage.
18. Gholami Fesharaki, M., et al., Reliability and Validity Assessment for JSS job satisfaction Questionnaire in Medical service Workers[Persian). Daneshvar raftar, 2011. under publish.
19. Ranai Eshkini, F., Study of directors, managers and head nurses job satisfaction and related factors in Rasht hospitals, in Medical School. 2000, Tehran Medical Sciences University: Tehran.
20. Nazarpour, S., M. Mehrabizadeh Honarmand, and S. Enayeti, Comparison of mental health of shift working nurses[Persian). Journal of Medical Sciences, 2007. 6(4): p. 431-438.
21. Esmaeli, M.R. and G. Ansari, Study of job satisfaction among lorestan province water and sewage worker[Persian). Daneshvar psychology, 2006. 14 (22).
22. Gosselin, E., Job satisfaction and life satisfaction, in Industrial Relation. 2000, University of Montral Montral.
23. Shields, M.A. and M.E. Ward, ImprovingNurse Retention In The British National Health Service. Journal of Health Economics, 2001. 20(5): p. 677-701.
24. Keramati, M.R., S.M. Mirkamali, and Z. Gholam Zadeh, relationship between job property and aspect with job satisfaction among university worker[Persian). Iranian Higher Education Journal, 1997. 1(2): p. 51-66.
25. Mehrabian, F., A. Nasiripour, and S. Keshavarz Mohammadian, Supervisors in Different units of Guilan Governmental Hospitals In 1384. Gilan university of Medical sciences journal, 2006. 16(61): p. 65-73.
26. Herrera , R. and J.Y. Lim Job satisfaction among athletic trainers in NCAA. Division laa Institutions. The Sport Journal, 2003. 6(1): p. 1-7.
27. Adkins , C.L., The value of achievement and responses to the work environment. The Journal of Behavioral and Applied Management 2002. 3(2): p. 140.
28. Bakhtiar Nasrabadi, H.A., et al., study of relationship between job essence and job satisfaction[Persian). Master of business administration, 2008. 9.1(33): p. 57-76.
29. Snelgrov, S., Oceupational stress and job satisfaction community psychiative nurses. J Nurse Manay, 1999. 6(2): p. 67-104.
30. Kolagari, S., et al., The level of stress among Gorgan University of Medical Sciences hospital operation room's personals and its relation to some related factors[Persian). Journal of Gorgan university of medical science, 2002. 4(10): p. 54-59.
31. Choobineh, A., et al., Shift work-related problems among operation room technicians of Shiraz university of medical sciences hospitals,2006-2007[Persian). Iran Occupational Health, 2007. 4(2-1): p. 48-52.
32. Ebadi, M., et al., Job satisfaction among general practitioners in private clinics in Tehran, Iran[Persian). Payesh Journal, 2005. 4(3): p. 189-195.
33. Kanai-Pak, M., et al., Poor work environments and nurse inexperience are associated with burnout, job satisfaction and quality deficits in Japanese hospitals. J Clin Nurs, 2008. 17(24): p. 3324-9.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.