دوره 3، شماره 2 - ( 3-1397 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 89-94 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، (Saberifar@yahoo.com)
چکیده:   (1478 مشاهده)
مقدمه: تاثیر شرایط محیطی بر سلامت عمومی و روانی، در تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است. در این میان نقش مبلمان و بهره مندی از فضاهای شهری به طور خاص، مورد توجه و علاقه برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران بهداشتی بوده است. این بررسی قصد دارد تا رابطه وضعیت مبلمان شهری، میزان بهره مندی از فضاهای شهری و  سلامت روان را در یک شهر مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی-تحلیلی است که در تابستان سال 1394 در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر شهر سبزوار به انجام رسیده است. به این منظور و با توجه به تعداد جمعیت شهر،372 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SCL-90 و محقق ساخته (به ترتیب برای سلامت روان و وضعیت مبلمان و فضاهای شهری) که روایی و پایایی آنها تایید شده بود، گرد آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین وضعیت مبلمان شهری و میزان بهره مندی از فضاهای شهری با سلامت روان در سطح P<0.05  رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: تناسب مبلمان شهری نقش مهمی را در تبیین و پیش بینی سلامت روان شهروندان ایفا می نماید. بر اساس یافته های این مطالعه می توان عنوان داشت که هر چه شهروندان از فضاهای شهری بیشتر بهره برداری نموده و مبلمان موجود در این فضاها، از تناسب و جانمایی بهتری برخوردار باشند، سلامت روان بالاتری خواهند داشت.
متن کامل [PDF 451 kb]   (552 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۳ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۸/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۷/۳/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۰

فهرست منابع
1. W. Sullivan, S. Kuo and F. Depooter, "The Fruit Of Urban Nature,Vital Neighborhood Spaces," Environment and Behavior, vol. 1, no. 5, pp. 678-700, 2004.
2. G. Golany, Geo- Space Urban Design, vol. 1, New York: John Wiley and Son, 1996, pp. 427-452.
3. J. Jacobs and D. Appleyard, "Toward an Urban Design Manifesto.," Journal of American Planning Association, vol. 53, no. 1, pp. 112- 120, 1987.
4. E. said, "Integrating the Community in Urban Design and Planning of Public Spaces: A Review in Malaysian Cities," Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 168, no. 1, p. 357–364, Procedia - Social and Behavioral Sciences.
5. A. Lahsaee Zadeh and G. Moradi, "Relationship between social capital and mental health of immigrants," Journal of Social Welfare, vol. 2, no. 7, pp. 44-56, 2008.
6. K. Gray, H. Upadhyaya, D. Deas and K. Brady, "Advances in diagnosis of adolescent substance abuse," Adolesc Med Clin, vol. 3, no. 17, pp. 411-25., 2006.
7. L. E. Jackson, "The relationship of urban design to human health and cindition," Landscape And Urban Planning, vol. 6, no. 41, pp. 91-200, 2003.
8. M. o. H. a. M. E. o. Iran, General Secretary Mental health, Tehran: Ministry of Health and Medical , 2011.
9. J. Pakzad, "Expert culture and people culture," Urban Management, vol. 2, no. 8, pp. 32-42, 2001.
10. H. Sadeghian, The role of landscape and urban furniture on mental health of citizens in the horizon of sustainable development, Yazd: Civilika, 2014.
11. N. Hamid and M. Babamiri, "The Relationship of Green Space and Mental," Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ), vol. 17, no. 4, pp. 309-316, 2012.
12. R. B. Zehner, indicators of the quality of life in new communities, combrige: mass balkinger publishing company, 1977.
13. J. Jacobs, the death and life of great American cities, landon: jonathan cape, 1961.
14. U. Darvishi, "The challenges of urban furniture in Ardebil," in The 9th Symposium on Advances in Science and Technology, Mashhad, 2014.
15. J. Pakzad, "Urban furniture, issues and approaches," Journal of shadariha, vol. 2, no. 13, pp. 12-31, 2000.
16. S. Bell, Landscape Pattern, Perception and Process, London: Book Com, 1999.
17. R. S. Ulrich, "Natural versus urban sciences: some psycho-physiological effects," Environ. Behav, vol. 13, no. 2, p. 523–556, 1981.
18. R. saberifar, "The role of designing and equipping urban parks in attracting and meeting the need of visitors (A case study on Mashhad’s urban parks)," Geography and Environmental Studies, vol. 4, no. 13, pp. 37-52, 2015.
19. M. Kaivanara, M. Haghightian and M. Alibaei, "The Relationship between Social Capital and Mental Health amonge the Citizens of Shahr-e-KordScientific," Journal of Ilam University of Medical Sciences, vol. 20, no. 7, pp. 55-47., 2014.
20. A. Karimi, R. Pahlavanipour, M. Najar and H. Pahlavanipour , "determine of standard of urban furniture design according to the Urban Crisis Management," in First Conference on Urban Crisis Management, Abhar, 2012.
21. P. Ziviyar and K. Taymorian, "The study of satisfaction with standard of urban furniture," Geography, vol. 11, no. 37, pp. 289-304, 2013.
22. M. Jokar, "The role of urban management and design of urban space in mental health," in The second conference on psychology of social and cultural damage in Iran, Tehran, 2015.
23. A. Nedaei and S. Moher, "The Role of Urban Furniture designed to reduce stress on citizens, when traffic in the city," Otagh, vol. 2, no. 1, pp. 62-68, 2013.
24. M. S. Ahmady, "The Impact of Religion _Based Communication Skills on the Improvement of Self-Esteem and," J Zanjan Univ Med Sci., vol. 22, no. 90, pp. 13-22, 2014.
25. M. Kazemi and B. Bahrami, "The Role of Spiritual Belief and Islamic Practice in Improvement of Mental Health and," J Zanjan Univ Med Sci., vol. 22, no. 90, pp. 62-72, 2014.
26. M. Hedayat NeZhad, "Tenancy, psycho-social problems and its solutions,," in third seminar on the development of housing policies in Iran, Volume 2, the Department of Housing and Urban Development, Tehran, 1996.