Journal archive for Google Scholar Robot!

Health Research Journal

مجله پژوهش سلامتVolume 4, Number 2 (2019-3)


Comparison of Life Anxiety and the Meaning of Life between Asthmatic and Diabetic Patients
مقایسه اضطراب هستی و معنای زندگی در بیماران دچار آسم و بیماران دچار دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the Food Traffic Light Labeling Policy in Healthy Food Choices; a Review Study
نقش سیاست برچسب گذاری چراغ راهنمایی مواد غذایی در انتخاب های غذایی سالم؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-Term Impact of Economic Misery on the Life Expectancy in Iran
تأثیر بلندمدت فلاکت اقتصادی بر امید به زندگی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Characteristics between People with Gender Dysphoria Disorder and Healthy Subjects
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بین افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Social Acceptance and Bullying Behavior in Teenagers with Post-Traumatic Stress Disorder
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر مقبولیت اجتماعی و رفتار قلدری در نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Diagnostic Value of FEV3/FEV6 Spirometric Index in Early Diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
تعیین ارزش تشخیصی و کارائی شاخص اسپیرومتری FEV3/FEV6 در تشخیص زودرس موارد بیماری انسداد مزمن ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Relationships between Patients' Pain Tolerance by Hoteling Services and Hospital Structures; Case Study of Amir-Alam Hospital
بررسی ارتباط تحمل درد و رنج بیماران با کیفیت هتلینگ و سازه های بیمارستانی (مطالعه موردی در مجتمع بیمارستانی امیر اعلم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Factors Affecting Brand Image of Hospital with the Emphasis on Branding in Health Services Marketing; Case Study of Salman-e Farsi Hospital in Bushehr
تبیین عوامل مؤثر بر تصویر برند بیمارستان با نقش واسط ارزش ویژه برند در بازاریابی خدمات سلامت؛ مطالعه موردی بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-1)


Quality of Life and Self-Esteem in Patients with Acne Vulgaris before and after Treatment, a Clinical Trial Study
مقایسه‌ کیفیت زندگی و عزت نفس در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس قبل و بعد از انجام درمان استاندارد آکنه؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Military Expenditure on Health Status in Developing Countries
تأثیر مخارج نظامی بر مخارج بهداشتی و وضعیت سلامت در کشورهای درحال‌توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effective Components on Transformational Leadership in Managers of an Iranian Hospital from Perspective of Employee; an Analytical Study
ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر رهبری تحول‌گرا در مدیران یک بیمارستان ایرانی از دیدگاه کارکنان؛ یک مطالعه تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Motivation among Iranian Nurses; a Systematic Review and Meta-Analysis Study
بررسی انگیزش شغلی پرستاران در بیمارستان‌های ایران: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Media Literacy Education on Attitude of Athletes on the Consumption of Supplements; a Case Study
بررسی اثر آموزش سواد رسانه ای بر نگرش ورزشکاران درباره مصرف مکمل های غذایی؛ یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Hypnotherapy in Reducing Symptoms and Treatment of Anxiety
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری درکاهش علائم و درمان اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Factors Influencing the Acceptance of Electronic Health-Services among Social Security Insurance Staff
ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک سلامت از دیدگاه کارکنان بیمه تامین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Perception of the Dimensions of Family Communication Patterns and Ethical Intelligence with Social Enhancement in High School Students
بررسی رابطه ادراک از ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و هوش اخلاقی با نشاط اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-10)


Effect of a Single Session of Combined Training Along with Garlic Extract Supplementation on Oxidative Stress Biomarkers in Professional Girl Swimmers
تاثیر یک جلسه تمرین ترکیبی به همراه مصرف مکمل سیر بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در سرم دختران شناگر ماهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Bullying in Hospital and the Psychotic Complaints of Female Nurses by Considering the Role of Resilience and Hope
رابطه بین زورگویی در بیمارستان با شکایات روان‌تنی پرستاران زن با توجه به نقش تعدیل کننده تاب آوری و امید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testing the Hypothesis of Health Induced Demand in Iran Using the Bayesian Model Averaging
آزمون فرضیه تقاضای القایی سلامت در ایران با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Intermediary Strategies for Emotional Cognitive Regulation in the Relationship between Childhood Trauma and Borderline Personality Symptoms
نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب کودکی و نشانه‌های شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Economic and Environmental Factors Involved in Overweight and Obesity; A review Study
عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی موثر بر اضافه وزن و چاقی؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Health System Decentralization Outcomes on Governance and Justice in Health: Updating Regular Review Studies
تحلیل پیامدهای تمرکززدایی سیستم سلامت بر حاکمیت و عدالت در سلامت: به روزرسانی مطالعات مرور منظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Schema Therapy on depression and anxiety in patients with obsessive-compulsive disorder
بررسی تاثیر طرحواره ‌درمانی بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Factors Related to Sexual Function in Women; A Case Study
تعیین عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان؛ یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-8)


Comparison of the Relationship between Sleep Quality and Pulmonary Function and Biochemical Composition of the Body in Athletic and Non-Athlete Girls
مقایسه ارتباط بین کیفیت خواب با عملکرد ریوی و ترکیب بیوشیمیایی بدن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Loneliness in Relation between Abusive Personality Dimensions and Internet Addiction in Social Networking Users
نقش واسطه ای احساس تنهایی در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت با اعتیاد به اینترنت در کاربران شبکه های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vibrating Silicone Liner on Phantom Pain in People under Transtibial Amputation, a Preliminary Study
بررسی تأثیر لاینر سیلیکونی ارتعاشی بر درد فانتوم در افراد قطع عضو زیر زانو، یک مطالعه اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Patients' Satisfaction with Home Care plan Implementation (Case Study: Baqiyatallah Hospital)
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از اجرای طرح مراقبت در منزل (نمونه موردی: بیمارستان بقیه اله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Dialectical Behavior Therapy on Risky Behaviors, Depression, Anxiety and Stress in Patients with AIDS
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر رفتارهای مخاطره‌آمیز، افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating the Cost of Student Services Through Activity Based Costing Method (ABC) in Health Area
محاسبه بهای تمام‌شده خدمات آموزشی دانشجویان رشته های پزشکی با استفاده از سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Lobomirsky Happiness Training on Happiness, Life Expectancy and General Health of Female Students
اثربخشی آموزش شادی لیوبومیرسکی بر شادکامی، امید به زندگی و سلامت عمومی دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Ultrasonography Findings and Pediatrics’ Kidney Function According to the Used Transducer
ارتباط یافته های سونوگرافی کلیه کودکان و عملکرد کلیه با تکیه بر نقش نوع پروب بکاررفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2018-6)


Relationship between Biochemical Composition of Maternal Diet during Lactation and Food Allergy in Infants: a Review Study
ارتباط بین ترکیبات بیوشیمیایی رژیم غذایی مادر در شیردهی و بروز آلرژی غذایی در نوزادان؛ یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Attention and Concentration Training on Problem Solving Skills and Quiz Stress of Female Students
بررسی تأثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارتهای حل مسئله و استرس ناشی از امتحان در دانش آموزان دختر پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Intravenous Aminophylline on the Success Rate of Ureteral Stone Breaking in Patients with Ureteroscopic Problem
بررسی اثر آمینوفیلین داخل وریدی بر میزان موفقیت سنگ شکن داخل حالب در بیماران با یورتروسکوپی مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Attitudes toward Improving Performance and Muscularity in Athletes with or without the use of Un-authorized Substances in the both forms of Team and Individual Disciplines
مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضلانی شدن در ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشته‌های تیمی و انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Reality Therapy on Quality of life, Mental Health and Happiness of Parents of Children with Disabilities
اثربخشی واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و سلامت روان والدین دارای کودک معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship between Urban Furniture and Utilization of Urban Spaces with Mental Health
بررسی رابطه بین میزان بهره مندی از فضاهای رفاهی شهری و سلامت روان شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Dimensions of the Psychological Capital of Athlete Women and non-Athlete
مقایسه ابعاد سرمایه روانشناختی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of a Course of Corrective Exercises on Postural and Bio-mechanical Parameters in Patients with Idiopathic Scoliosis by using Photogrammetry Method
تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از روش فتوگرامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2018-1)


The Impact of Fiscal Decentralization on Health Indicators in Iran
تأثیر تمرکززدایی مالی بر شاخص‌های سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Supplements on Laboratory Biochemical Parameters among Athletes
اثر مکمل های رژیمی بر پارامتر های آزمایشگاهی و بیوشیمیایی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Perceived Social Support and Self-esteem with Satisfaction of Life in Iranian Students
رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با رضایت از زندگی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Regular Eye Movement Desensitization and Reprocessing in Therapy and Reducing the Symptoms of Anxiety
اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی منظم باحرکت چشم و پردازش مجدد در کاهش علائم و درمان اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Human Papilloma Virus in Tissue Samples from Patients with Cervical Cancer by Multiplex PCR Method
شناسایی مولکولی پاپیلوما ویروس انسانی در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم به روش PCR چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three Model Concurrent Training on Maximal Oxygen Consumption, Biochemical Factors and Lipid Profile and Insulin Resistance Index in Overweight Inactive Men
مقایسه اثر سه مدل تمرین همزمان بر حداکثر اکسیژن مصرفی، فاکتورهای بیوشیمیایی و نیمرخ لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین مردان غیرفعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Results and Complications of the Chlorhexidine–Alcohol in Non-Emergency Abdominal Surgery
بررسی نتایج و عوارض روش ضد عفونی نمودن پوست محل جراحی شکم با اسپری کلرهگزیدین-الکل در اعمال جراحی غیر اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect of Multimedia Education on Self-Efficacy and Academic Burnout of Children with Educable Mental Retardation
تاثیر درمانی آموزش چندرسانه ای بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی کودکان مبتلا به ناتوانی ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-10)


Gene-Nutrient Interactions in Cancer; a Systematic Review
اثرات متقابل ژن- ماده مغذی در بروز سرطان؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Demographic Factors and Quality of Life and Health in Retired Nurses
بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی و کیفیت زندگی و سلامت در پرستاران بازنشسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Effective Communication Skills Training on Anxiety and Social Phobia among Students
بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر اضطراب و هراس اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Financial and Non-Financial Rewards in Achieving Job Attraction and Improving Nurses' Performance
تأثیر پاداش‌های مالی و غیرمالی بیمارستان در ایجاد جذابیت شغلی درک شده و عملکرد پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Services Provided by Selected Hospitals in Tehran City using the SERVQUAL Model
ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بیمارستانهای منتخب شهر تهران با استفاده از مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Foreign Direct Investment on Health in Developing Countries
تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سلامت در کشورهای درحال‌توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Distress Tolerance, Emotional Regulation and Interpersonal Effectiveness Skills Training on Symptoms of Depression
بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های تحمل پریشانی، تنظیم هیجانی و کارآمدی‌بین‌فردی بر نشانه‌های اختلال افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Active Memory Capacity and Problem Solving Ability among Chemotherapy-Survived Women from Breast Cancer with Healthy Subjects
بررسی مقایسه‌ای ظرفیت حافظه فعال و توانایی حل مسئله بین زنان شیمی‌درمانی شده بقاء یافته از سرطان پستان با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2017-7)


Road-mapping Technology as an Urgency for Iran’ Health System: a Narrative Review
ضرورت تهیه نقشه راه فناوری برای نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری روایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of High-Intensity Interval Training and Concurrent Strength-Endurance Training on the Levels of Some Adipokines Associated with Insulin Resistance in Women with Diabetes Mellitus
تاثیر یکدوره تمرین شدید تناوبی و همزمان قدرتی-استقامتی بر سطوح برخی آدیپوکاین‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Fluctuations in Blood Sugar Levels of Diabetic Patients during Coronary Artery Bypass Surgery (CABG) between General Anesthesia and Concurrent General and Spinal Anesthesia
مقایسه میزان نوسانات قند خون بیماران دیابتیک حین عمل جراحی بای‌پس عروق کرونر دردو روش بیهوشی جنرال و بیهوشی جنرال به همراه اسپاینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life between Mothers with Cesarean or Vaginal Delivery
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بین مادران با زایمان طبیعی و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 5S Training Method on Health Center's Staff Efficiency
تأثیر آموزش نظام آراستگی محیط کار بر بهره‌وری کارکنان مرکز بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Impacts of Air Pollution on Health Costs in Iran
سنجش تأثیر آلودگی هوا بر هزینه‌های بخش سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Psychological Well-being based on Brain-Behavioral Systems, Affective Styles and Emotion Regulation Strategy by Looking at the Genders' Role
ارزیابی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس سیستم‌های مغزی-رفتاری، سبک‌های عاطفی و راهبرد تنظیم هیجان: با نگاه به نقش جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Evaluation of Oral lesions between Psoriasis and Rheumatoid Arthritis Subjects; a Brief Report
بررسی مقایسه ای فراوانی بروز ضایعات دهانی در بین بیماران پسوریازیس و روماتویید آرتریت؛ یک گزارش کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2017-3)


Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study
آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islam Perspective of Stress Fundamentals
مبانی ایجاد استرس از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Nursing Services Quality from the Patient Perspective by Using the Kano and SERVQUAL Combines Model
ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the VARK Model Learning Styles Selection in Medical Students
بررسی انتخاب سبک‌های یادگیری براساس مدل ‌وارک در دانشجویان رشته‌های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Professional Ethics and Administrative Integrity among Medical University Staff
ارتباط بین اخلاق حرفه ای و سلامت اداری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Post-Traumatic Stress Disorder among War Survivors
بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effect of N-Acetyl Cysteine on Reduction of Paraoxon-Induced Oxidative Stress in Brain and Heart Tissues
بررسی تاثیر داروی ان- استیل سیستئین بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از پاراکسون در بافت‌های مغز و قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Anger Management Skills Training on Semi clinical Symptoms of Premenstrual Dysphoric Syndrome
بررسی تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم بر علایم نیمه بالینی سندرم ملال پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2017-1)


Asthma and Exercise Activity; a Systematic Review Study
آسم و فعالیت ورزشی ؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Quality of Services in Health Centers from the perspective of Clients by SERVQUAL Method
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در مراکز منتخب بهداشتی- درمانی از دیدگاه مراجعین به روش سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blastocystis Hominis: Response to treatment in infected children under 7 years of age; a brief report
بلاستوسیستیس هومینیس:پاسخ به درمان در کودکان آلوده علامت دار زیر هفت سال؛ یک گزارش کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of General Health, Mental Health and Coping Strategies among Patients with Diabetes Type 1, 2 and Patients with Multiple Sclerosis
مقایسه سلامت عمومی، سلامت روان و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران دیابتی نوع 1 ، 2 و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Critical Thinking and Information Literacy with Self-Regulation Strategies in Nursing students
رابطه سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خود تنظیمی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotion Regulation Training on Mental Health of Mothers by Children with Mental Disorders
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان مادران دارای فرزندان مبتلا به اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Socio-Economic Inequalities in Health Services Utilization among Ischemic Heart Disease Patients; Case of Falavarjan City
تعیین نابرابری اجتماعی- اقتصادی در بهره مندی از خدمات سلامت بیماران ایسکمیک قلبی؛ نمونه موردی شهرستان فلاورجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy on Depression in women with multiple sclerosis
بررسی اثربخشی آموزش رفتاردرمانی‌دیالکتیک بر افسردگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2016-11)


Exercise-Based Rehabilitation in Cardiac Disease; a Systematic Review
بازتوانی ورزشی در بیماری قلبی؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Consequences of Emergency Department Overcrowding; Methods for Resolving It
علل و پیامد های شلوغی در بخش اورژانس و راهکار های کاهش آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Fabrication of Poly-Aniline/Poly-Caprolactone/Gelatin Composite Nano-Scaffolds and Study of Biocompatibility of Nano-Fibers
طراحی و ساخت نانوداربست های کامپوزیتی پلی آنیلین/پلی کاپرولاکتون/ژلاتین و بررسی زیست سازگاری نانوفیبرها با کاربرد درمانی در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Herpes Simplex Virus Type one in Creating Facial Paralysis in Children with Cochlear Implants
نقش ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در ایجاد فلج فاسیال در کودکان داوطلب کاشت حلزون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Mental Health in Multiple Sclerosis Patients
اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship between Cognitive Distortions and Quality of Life among Postmenopausal Women, Infertility, underwent Hysterectomy, Uterine Leiomyoma and Normal
بررسی رابطه تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین زنان یائسه، نابارور، تحت عمل هیسترکتومی، فیبروم رحمی و زنان بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Study on Causes of Mortality among Hospitalized Patients
بررسی اپیدمیولوژیک علل مرگ و میر بیماران بستری شده در یک بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Attention to Statins and Phytosterols Efficiency in Dealing with Cardiovascular Diseases and Cancers
ضرورت توجه به استاتین ها و فیتواسترول ها در مقابله با بیماری های قلبی-عروقی و سرطان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-9)


Psycho-Emotional Impact of Simulators in Undergraduate Nursing Education: A Systematic Review
تاثیر روانی- عاطفی شبیه سازها در آموزش دانشجویان کارشناسی پرستاری : یک مطالعه مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Opportunities and Challenges of the Ministry of Health and Medical Education for Improvement of Healthcare System
فرصت ها و چالش های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اصلاحات در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Staff Working Posture Using REBA & ROSA Methods in a Hospital
بررسی پوسچر کاری کارکنان با استفاده از روش‌های REBA و ROSA در یک بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy for Reducing Suicidal Thoughts (Suicidal Ideations) in Suicide Attempters with a History of Previous Suicide
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی باسابقه قبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of the Ergonomic Situation of Computer Users Based on the Trans Theoretical Model
عوامل پیش‌بینی کننده وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه بر اساس مدل فرا نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Motion, Cognitive and Non-Planning Impulsivity in Hollander Theory
بررسی و مقایسه میزان تکانشگری حرکتی، شناختی و بی‌برنامگی در نظریه هولاندر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prescription of Antibiotics Before and After Surgery at the Surgical Wards of Isfahan Amiralmomenin Hospital Compliance with the Standard Guidelines
بررسی تجویز آنتی بیوتیک قبل و بعد از عمل در بخش های جراحی بیمارستان امیرالمومنین اصفهان در مقایسه با روش دستورالعمل استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2016-3)


Individual and community values conflict with the approach of cognitive science and reduction strategies to increase mental health; an opinion study
تعارض ارزشهای فرد و جامعه با رویکرد علوم شناختی و راهکارهای کاهش آن برای افزایش سلامت روانی؛ یک مطالعه نظریه پردازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetes and Role of Exercise on its Control; A systematic Review
دیابت و نقش ورزش در کنترل آن؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of social capital on mental health of citizens (Case Study: Mashhad)
بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان شهروندان(نمونه موردی شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Social Cognitive Theory (SCT) Workshop Educational Intervention for HIV/AIDS Risk Reduction in Non-Medical University Students
اثر بخشی مداخله رفتاری بر مبنای تئوری شناختی اجتماعی در زمینه کاهش خطر ایدز در دانشجویان رشته های غیر پزشکی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Software Evaluation of the Biomechanical Effects of Geometric Window Shapes Created in Femoral Cortical on Bone Strength
بررسی نرم افزاری اثر بیومکانیکال اشکال هندسی پنجره ایجادشده در کورتکس فمور بر میزان استحکام استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reforming the approval process for research projects with re-engineering approach in Clinical Research Development Unit of Baqiyatallah Hospital
اصلاح فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) با رویکرد مهندسی مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Rate And Factors Associated with the Deployment of Inter-Hospital Transfers Patients from Selected Hospitals of Affiliated Kohgiloyeh and Boyerahmad University of Medical Sciences In A 5-year Period
بررسی میزان و عوامل مرتبط با اعزام بین بیمارستانی بیماران از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد در یک دوره 5 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2016-2)


Application of Action Research in Nursing Science Education
کاربرد اقدام پژوهی در آموزش علوم پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intensity and prevalence of source of stress in Iran
شدت و فراوانی منابع استرس زا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurse Job Satisfaction Compared with Healthcare Personnel: A Cause Cross Sectional Study
بررسی رضایت شغلی پرستاران در مقایسه با رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inpatient Satisfaction and Effecting Factors: Findings from a Large Sample Size Cross Sectional Study
رضایتمندی بیماران بستری و عوامل موثر بر آن: نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی با حجم نمونه زیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of anxiety and stress between patients with hypothyroidism under regular medication regimen with normal group
مقایسه اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان منظم دارویی با افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of injuries by sharp waste in nurses of Emergency and Critical care wards in one of the military hospitals in Tehran
شیوع صدمات ناشی از پسماند های تیز و برنده و علل آن در پرستاران شاغل در بخش های اوژانس و مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Interventional Factors Affecting on the Incidence of Thrombophlebitis in Patients with Peripheral Intravenous Catheter
بررسی تاثیر عوامل مداخله گر موثر بر بروز عارضه ترومبوفلبیت در بیماران بستری دارای کاتتر داخل وریدی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles