مجله پژوهش سلامت- هیات تحریریه
هیات تحریریه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز و ناشر:

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه اله عج (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج)

مدیر مسئول:

آقای دکتر علیرضا جلالی فراهانی (استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج؛ فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب)

سردبیر:

آقای دکتر مجید رمضانی (دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج؛ فوق تخصص داخلی- بیماریهای غدد)

مدیر اجرایی:

 آقای دکتر حبیب اله یاری بیگی (استادیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛ متخصص فیزیولوژی پزشکی)

اعضای محترم هیات تحریریه:

 1. دکتر مرتضی ایزدی (استاد؛ متخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (morteza_izadiyahoo.com)
 2. دکتر عباس حاج آخوندی (استاد؛ متخصص فارماکوکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران) (abbhadjitums.ac.ir)
 3. دکتر غلامحسین علیشیری (استاد، فوق تخصص روماتولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (ghalishirigmail.com)
 4. دکتر مجتبی صداقت (دانشیار؛ متخصص پزشکی اجتماعی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران) (sedaghat.drgmail.com)
 5. دکتر هدایت صحرایی (استاد، متخصص علوم اعصاب؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (hsahraei1343gmail.com)
 6. دکتر یونس پناهی (استاد، متخصص فارماکولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (yunespanahiyahoo.com)
 7. دکتر بابک عشرتی (استاد اپیدمیولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی اراک) (dr.eshratiarakmu.ac.ir)
 8. دکتر خدیجه ابوالمعالی (دانشیار؛ دکتری تخصصی روانشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن) (khadijegholamiyahoo.com)
 9. دکتر حمیدرضا تقی پور (دانشیار؛ فوق تخصص جراحی قلب؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..) (dr_htaghipouryahoo.com)
 10. دکتر سعید چنگیز آشتیانی (استاد؛ متخصص فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک) (ashtiyanisums.ac.ir)
 11. دکتر آرش حسین نژاد (دانشیار؛ دانشگاه بوستون- آمریکا) (arash_hsiyahoo.com)
 12. دکتر علی مهرابی توانا (استاد، متخصص میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (alimehrabitavanayahoo.com)
 13. دکتر مهرداد آقایی (دانشیار روماتولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی گلستان) (m.aghaeiuma.ac.ir)
 14. دکتر مجتبی سپندی (استادیار، متخصص اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (msepandigmail.com)
 15. دکتر زهره مظاهری (دانشیار؛ فوق دکتری در بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس) (mazaheri2020yahoo.com)
 16. دکتر علیرضا رحیم نیا (دانشیار، فوق تخصص ارتوپدی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (alireza_rahimniayahoo.com)
 17. دکتر محمد رضا شکیبی (دانشیار روماتولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان) (mrshakibigmail.com)
 18. دکتر حسن رضایی (استادیار روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد واحد نجف آباد) (h.rezayi2yahoo.com)
 19. دکتر مجتبی قدیانی (دانشیار؛ فوق تخصص انکولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) (ghadianymojtabayahoo.com)
 20. دکتر محبوبه السادات حسینی (دانشیار، فوق تخصص غدد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (m_hosseini440yahoo.com)
 21. دکتر عبدالرحمان رستمیان (دانشیار روماتولوژی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران) (arostamiansina.tums.ac.ir)
 22. دکتر نعمت اله جنیدی جعفری (دانشیار، متخصص بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (jonaidi2000yahoo.com)
 23. دکتر محسن صابری (دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (drsaberihajigmail.com)
 24. دکتر بتول قربانی یکتا (استادیار؛ متخصص فیزیولوژی پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی) (bahareh59ghyahoo.com)
 25. دکتر عباس عبادی (دانشیار، دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...) (ebadi1347bmsu.ac.ir)
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش سلامت:
http://hrjbaq.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب