دوره 7، شماره 3 - ( 3-1401 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 241-231 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasian M. Effect of Information and Communication Technology and Renewable Energies on Health Costs in Iran. hrjbaq 2022; 7 (3) :231-241
URL: http://hrjbaq.ir/article-1-590-fa.html
عباسیان مجتبی. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی‌های تجدیدپذیر بر هزینه‌های سلامت در ایران. مجله پژوهش سلامت 1401; 7 (3) :241-231

URL: http://hrjbaq.ir/article-1-590-fa.html


گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. ، (abbasian503@gmail.com)
چکیده:   (389 مشاهده)
مقدمه: بسیاری از مطالعات رابطه بین رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست و هزینه های سلامت را با ادغام متغیرهای مختلف بررسی کرده‌اند. با این حال، نقش فناوری اطلاعلات و ارتباطات و مصرف انرژی های تجدید پذیر بر هزینه های سلامت نادیده گرفته شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین  هزینه های سلامت، آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی و کاربردی با استفاده از داده های سری زمانی مستخرج از بانک جهانی و مرکز آمار ایران طی سال های 1398-1360 انجام شد. در این مطالعه از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  برای ارزیابی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت ، آزمون های ریشه واحد و آزمایش های تشخیصی (CUSUM) و (CUSUMQ)  و رگرسیون همجمعی کانونی (CCR)، حداقل مربعات پویا (DOLS)، و حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای تأیید اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج حاصل از برآوردهای ADRL  در نرم افزار Eviews12 استفاده شد.
نتایج: نتایج برآورد به روش ARDL  نشان داد که در بلند مدت انتشار دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی به ترتیب با ضریب 0.829 و 1.065 تأثیر مثبت بر هزینه های سلامت دارند. مصرف انرژی های تجدید پذیر با ضریب 0.0808- نقش منفی و معنی داری در کاهش هزینه های سلامت ایفا می کند. ضریب 0.0286-  به دست آمده برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 95 درصد حکایت از کاهش هزینه های سلامت به موازات گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. نتایج کوتاه‌مدت نیز نشان داد که COE با مقدار ضریب 0.193 تأثیر مثبتی بر HE دارد. علاوه بر این، EG نیز با ضریب 0.828 تأثیر مثبتی بر HE دارد. همچنین، ICT و REC  با ضرایب 0.199- و 0.080- تأثیر منفی بر HE دارند. CUSUM و CUSUMQ ثبات پارامترها را و رگرسیون های CCR، DOLS و FMOLS نتایج حاصل از روش ADRL را تایید نمودند.
نتیجه گیری: افزایش رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن تاثیرمثبت و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات تاثیر منفی کوتاه مدت و بلندمدت بر هزینه های سلامت داشتند. بنابراین سیاست حفظ پایداری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تمرکز در پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و همچنین سرمایه گذاری در تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت کاهش هزینه های سلامت مفید خواهد بود. 
 
متن کامل [PDF 1497 kb]   (104 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/2/30 | ویرایش نهایی: 1401/6/16 | پذیرش: 1401/4/11 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1401/4/11 | انتشار: 1401/4/26

فهرست منابع
1. Shahzad K, Jianqiu Z, Hashim M, Nazam M, Wang L. Impact of using information and communication technology and renewable energy on health expenditure: A case study from Pakistan. Energy. 2020;204:117956.
2. Wickramasinghe N, Misra S. A wireless trust model for healthcare. International journal of electronic healthcare. 2004;1:60-77. DOI: 10.1504/IJEH.2004.004658
3. Danish, Khan N, Baloch MA, Saud S, Fatima T. The effect of ICT on CO(2) emissions in emerging economies: does the level of income matters? Environ Sci Pollut Res Int. 2018;25(23):22850-60. DOI: 10.1007/s11356-018-2379-2 PMID: 29855885
4. Dehghan Shabani Z, Shahnazi R. Energy consumption, carbon dioxide emissions, information and communications technology, and gross domestic product in Iranian economic sectors: A panel causality analysis. Energy. 2019;169(C):1064-78.
5. World Health Organization. Health in the Green Economy. 2021.
6. Danish, Zhang B, Wang B, Wang Z. Role of renewable energy and non-renewable energy consumption on EKC: Evidence from Pakistan. Journal of Cleaner Production. 2017;156:855-64. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.03.203
7. Wong CM, Vichit-Vadakan N, Kan H, Qian Z. Public Health and Air Pollution in Asia (PAPA): a multicity study of short-term effects of air pollution on mortality. Environ Health Perspect. 2008;116(9):1195-202. DOI: 10.1289/ehp.11257 PMID: 18795163
8. Wang Z, Asghar MM, Zaidi SAH, Wang B. Dynamic linkages among CO(2) emissions, health expenditures, and economic growth: empirical evidence from Pakistan. Environ Sci Pollut Res Int. 2019;26(15):15285-99. DOI: 10.1007/s11356-019-04876-x PMID: 30929174
9. Chaabouni S, Saidi K. The dynamic links between carbon dioxide (CO(2)) emissions, health spending and GDP growth: A case study for 51 countries. Environ Res. 2017;158:137-44. DOI: 10.1016/j.envres.2017.05.041 PMID: 28624630
10. Haseeb M, Kot S, Hussain HI, Jermsittiparsert K. Impact of Economic Growth, Environmental Pollution, and Energy Consumption on Health Expenditure and R&D Expenditure of ASEAN Countries. Energies. 2019;12(19). DOI: 10.3390/en12193598
11. Chen L, Zhuo Y, Xu Z, Xu X, Gao X. Is Carbon Dioxide (CO(2)) Emission an Important Factor Affecting Healthcare Expenditure? Evidence from China, 2005-2016. International journal of environmental research and public health. 2019;16(20):3995. DOI: 10.3390/ijerph16203995 PMID: 31635413
12. Li F, Chang T, Wang M-C, Zhou J. The relationship between health expenditure, CO(2) emissions, and economic growth in the BRICS countries-based on the Fourier ARDL model. Environmental science and pollution research international. 2022;29(8):10908-27. DOI: 10.1007/s11356-021-17900-w PMID: 35000176
13. Chen F, Chen Z. Cost of economic growth: Air pollution and health expenditure. Science of The Total Environment. 2021;755:142543. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142543
14. Fuller R, Landrigan PJ, Balakrishnan K, Bathan G, Bose-O'Reilly S, Brauer M, et al. Pollution and health: a progress update. The Lancet Planetary Health. 2022. DOI: 10.1016/S2542-5196(22)00090-0
15. Golkhandan A. Measuring the Impacts of Air Pollution on Health Costs in Iran. hrjbaq. 2017;2(3):157-66. DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.3.157
16. Mahdi S, Simin G. The Impact of Economic Growth and Environmental Quality on Health Expenditures in Iran; Aggregate in Autoregressive Distributed Lag Model. Health Res J. 2020;5(4):224-34.
17. statistical information and data, climate and environment [Internet]. (2022).
18. Sadegh K, Saeed M, Koorosh E, Yousef R, Hamid G, Marzieh R. Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013. J Health Res Community. 2016;2(2):37-43.
19. Omidvar K, Shahaeian S, Amiri Esfandegheh M. Relation between Concentration of Pollutants and Some Climatic Parameters on Cardiovascular and Respiratory Disease Mortality in Shiraz. SSU_Journals. 2020;28(3):2467-78. DOI: 10.18502/ssu.v28i3.3744
20. Usman M, Ma Z, Wasif Zafar M, Haseeb A, Ashraf RU. Are Air Pollution, Economic and Non-Economic Factors Associated with Per Capita Health Expenditures? Evidence from Emerging Economies. Inter J Environmet Res & Public Health. 2019;16(11). DOI: 10.3390/ijerph16111967
21. Fatemeh N, Abbas Alavi R, Seyed Nematallah M. The effect of information and communication technology on the consumption of renewable and non-renewable energy in OECD member countries. J Agricultur Eco Res. 2021;13(3):167-77.
22. Hashem Pesaran M, Yongcheol S, Richard JS. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. J Applied Eco. 2001;16(3):289-326.
23. Engle R, Granger C. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica. 1987;55(2):251-76.
24. Johansen S, Juselius K. Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration--With Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Eco & Statistic. 1990;52(2):169-210.
25. Fatahi A, Mir SM, Sakhi F. Analyzing the Relationship between Economic Growth, Environmental Quality and Public Health in OPEC Member States: A Panel Data Approach. Iranian J Agricultur Economic & Develop. 2020;51(4):635-45.
26. Zaidi S, Saidi K. Environmental pollution, health expenditure and economic growth in the Sub-Saharan Africa countries: Panel ARDL approach. Sustain City & Society. 2018;41:833-40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.04.034
27. Bedir S. Healthcare Expenditure and Economic Growth in Developing Countries. Advanc in Economic & Business. 2016;4:76-86. DOI: 10.13189/aeb.2016.040202
28. Ullah I, Rehman A, Khan F, Shah M, Khan F. Nexus between trade, CO2 emissions, renewable energy, and health expenditure in Pakistan. Inter J Health Plan & Manag. 2019;35. DOI: 10.1002/hpm.2912
29. Higón D, Gholami R, Shirazi F. ICT and Environmental Sustainability A Global Perspective. Telematics and Informatics. 2017;34. DOI: 10.1016/j.tele.2017.01.001

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Health Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb