دوره 7، شماره 1 - ( 9-1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 58-50 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران ، (nasimif2011@gmail.com)
چکیده:   (471 مشاهده)
مقدمه: بیماری های ناتوان کننده و مزمن، فرد را با سوالاتی درباره معنا و هدف در زندگی مواجه می کنند. بسیاری از بیماران سلامت معنوی را به عنوان عامل ایجاد معنا و هدف در زندگی و ارتقاء دهنده کیفیت زندگی می شناسند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی سطح سلامت معنوی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی 82 بیمار تحت درمان با همودیالیز به روش سرشماری انتخاب شدند. جامعه پژوهش کلیه بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بودند. به کمک پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون داده های لازم گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی بیماران 5/12±9/60 بود که بیشتر زن بودند (4/54 درصد)، همجنین 3/96 درصد از واحدهای پژوهش متاهل بودند که از میان تمام شرکت گنندگان 61 درصد آنها سابقه بیماریهای زمینه ای داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که سلامت مذهبی و معنوی بیماران تحت همودیالیز در سطح متوسط و همچنین سلامت وجودی این افراد در سطح پایین قرار دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد سلامت معنوی در افراد تحت همودیالیز مورد بررسی در سطح متوسطی قرار دارد. با توجه به تأثیر نارسایی مزمن کلیه و همودیالیز بر ابعاد مختلف جسمی و روانی بیماران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد می‌گردد پرستاران با رویکرد مراقبت کل نگر با تأکید بر بعد معنوی مراقبت در دستیابی به ارتقاء سطح سلامت معنوی بیماران تلاش کنند.
متن کامل [PDF 1303 kb]   (174 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/6/31 | ویرایش نهایی: 1400/12/22 | پذیرش: 1400/9/8 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/11/23 | انتشار: 1400/12/18

فهرست منابع
1. Lucchetti G, Almeida LGCd, Granero AL. Espiritualidade no paciente em diálise: o nefrologista deve abordar? Jornal Brasileiro de Nefrologia. 2010;32(1):128-32. DOI: 10.1590/s0101-28002010000100020
2. Smeltzer S, Bare B, Hinkle J, Cheever K. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing, 12th Edition. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
3. Ebrahimi B, Davoodi A, AlHayari R, Fathi S. Study Physiological stress intensity associated with treatment In hemodialysis patients referred to Booali Teaching Hospital in Ardabil. Kermanshah University of Medical Sciences. 2011.
4. Al-Sayyari A, Al-Jumaih A, Al-Onazi K, Binsalih S, Hejaili F. A Study of Quality of Life and its Determinants among Hemodialysis Patients Using the KDQOL-SF Instrument in One Center in Saudi Arabia. Arab Journal of Nephrology and Transplantation. 2011;4(3). DOI: 10.4314/ajnt.v4i3.71024
5. Omidvari S. Spiritual health; concepts and challenges. Quranic Interdisciplinary Studies Journal of Iranian. 2009;1(1):5-17.
6. Craven RF, Hirnle CJ. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
7. Faribors B, Fatemeh A, Hamidreza H. The relationship between nurses’ spiritual intelligence and happiness in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1556-61. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.325
8. Damari B. Spiritual Health. Tehran publications and community medicine. 2009.
9. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. Second edition. Elsevier. 2005:536-56.
10. Fardinmehr O, Farajzadegan Z, Emami Naini A, Mortazavi M, Gholamrezaei A. The validity andreliability of the Persian Version of Kidney DiseaseQuality of Life Questionnaire-Short Form(KDQOL-SF) in Iranian patients. Journal of Isfahanmedical school 2012;29(165).
11. Rezaei M, Seyedfatemi N, Hosseini F. Spiritual well-being in cancerpatients who undergo chemotherapy. Hayat. 2009;14(4):33-9.
12. Rezaei M, Fatemi NS, Givari A, Hoseini F. Relation between prayer activity and spiritual well-being in cancer patients undergoing chemotherapy. Iran Journal of Nursing. 2007;20(52):51-61.
13. McCauley J, Tarpley MJ, Haaz S, Bartlett SJ. Daily spiritual experiences of older adults with and without arthritis and the relationship to health outcomes. Arthritis Care & Research. 2008;59(1):122-8.
14. Moghimiyan M, Solimani F. A Study of Correlation between Spiritual Health and Hope in Cancer Patients Referring to Seyyedol Shohada Educational Center, Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Qom University of Medical Sciences. 2010;5(3):40-6.
15. Aashrafi Z, Ebrahimi H, Sarafha J. The relationship between hemodialysis adequacy and quality of life and spiritual wellbeing in hemodialysis patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery (J Clin Nurs Midwifery) 2014;3(3):44-51.
16. Sharif Nia SH, Hojjati H, Nazari R, Qorbani M, Akhoondzade G. The effect of prayer on mental health of hemodialysis patients. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2012;5(1):29 - 34.
17. Livneh H, Lott S, Antonak R. Patterns of psychosocial adaptation to chronic illness and disability: A cluster analytic approach. Psychology, Health & Medicine. 2004;9(4):411-30. DOI: 10.1080/1354850042000267030
18. Ogutmen B, Yildirim A, Sever MS, Bozfakioglu S, Ataman R, Erek E, et al. Health-related quality of life after kidney transplantation in comparison intermittent hemodialysis, peritoneal dialysis, and normal controls. Transplant Proc. 2006;38(2):419-21. DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.01.016 PMID: 16549136
19. Abedi HA, Asgari M, Kazemi Z, Saffari F, Nasiri M. Religious care patients and the barriers. Journal of Teb and Tazkieh 2005;4(53):16-23.
20. Balboni TA, Vanderwerker LC, Block SD, Paulk ME, Lathan CS, Peteet JR, et al. Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. J Clin Oncol. 2007;25(5):555-60. DOI: 10.1200/JCO.2006.07.9046 PMID: 17290065
21. Narimani M, Rafiq Iran S. The relationship between methods of coping and mental health in patients treated with hemodialysis. Journal of fundamentals of mental health 2009;9(2):117-22.
22. Narayanasamy A. The impact of empirical studies of spirituality and culture on nurse education. J Clin Nurs. 2006;15(7):840-51. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2006.01616.x PMID: 16879377
23. Karimollahi M, Abedi HA, Yousefi R. Antecedents of spiritual distress experienced by Iranian muslims patients. Res J Biol Sci 2008;3(5):1815-46.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.