مجله پژوهش سلامت- اهداف و زمینه‌ها
زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این نشریه در تمام زمینه های پزشکی و پیراپزشکی مربوط به ارتقای سلامت فرد و جامعه، مطالعات در حوزه بیمارستان؛ ارتقای سلامت و ایمنی بیماران؛ کاهش خطاهای ناشی از کار و افزایش بهره وری در چهارچوب سند اولویتهای پژوهشی بیمارستان بقیه اله عج (قابل دسترس از سایت baq.ir) مقاله می پذیرد.  

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش سلامت:
http://hrjbaq.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب